Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Alles4sport zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Alles4sport worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Alles4sport ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 2.1 Alle aanbiedingen van Alles4sport zijn vrijblijvend en Alles4sport behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6. 2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Alles4sport en of door alles4sport aangewezen rechtspersoon. Alles4sport is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Alles4sport dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen  3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 3.3 Betaling kan geschieden ideal of bij ontvangst (per rembours). Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Alles4sport. 3.4 Indien Alles4sport haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Alles4sport om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. 3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Alles4sport gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Alles4sport. 3.7 Klanten die op locatie van aangesloten vereniging bestellen en geen beschikking hebben tot een e-mail adres, zal het volgende e-mail adres: geen-email@alles4sport.nl in de bestelpagina ingevoerd worden. De factuur en pakbon zal in dit geval direct uitgeprint en overhandigd worden aan de klant. 3.8 Witte band wordt als gratis product aangeboden enkel in combinatie met Adidas taekwondo pak en Matsuru taekwondo pak. Artikel is dan ook niet als losse product verkrijgbaar bij alles4sport.

Artikel 4. Levering  4.1 De door Alles4sport opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. 4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud  5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Alles4sport verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriele eigendomsrechten 6.1 U dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten welke rusten op de door Alles4sport geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 6.2 Alles4sport garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid 7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Alles4sport daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven. 7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Alles4sport de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen vijftig 14 werkdagen na aflevering aan Alles4sport te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de verpakking van het product onbeschadigd is.

Artikel 8. Garantie 8.1. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na de mededeling onzerzijds dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan. 8.2. Alle reclames dienen uiterlijk 8 dagen na aflevering schriftelijk bij ons te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen. 8.3. Indien tijdig is gereclameerd en de reclame door ons gegrond is bevonden, zullen wij de gebrekkige zaken repareren, vervangen of de wederpartij een billijke schadevergoeding betalen. Wij zijn hiertoe niet verplicht indien de wederpartij, diens afnemer of een derde enige verandering aan de betreffende zaak heeft aangebracht c.q. werkzaamheden eraan heeft verricht. 8.4. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid 9.1. Behoudens onze aansprakelijkheid krachtens dwingendrechtelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid zijn wij niet gehouden tot vergoeding van enige schade van welke aard dan ook, direct of indirect waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen zowel bij de wederpartij als bij derden. 9.2. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van wassen, verven, stomen en reinigen van de door ons geleverde zaken. 9.3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onoordeelkundig gebruik of foutief omgaan met de door ons geleverde zaken. 9.4. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, als gevolg van onjuiste of onoordeelkundige fabricage en/of verwerking, tenzij deze te wijten is aan onze opzet of grove schuld. Onze leveranciers dragen volledige verantwoordelijkheid voor door hun geproduceerde zaken. 9.5. Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor wij verzekerd zijn.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie 10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Alles4sport, dan wel tussen Alles4sport en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Alles4sport, is Alles4sport niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Alles4sport.

Artikel 11. Overmacht  11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Alles4sport ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Alles4sport gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Alles4sport kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12. Diversen  12.1 Wanneer door Alles4sport gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Alles4sport deze Voorwaarden soepel toepast. 12.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Alles4sport in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Alles4sport vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 12.3 Alles4sport is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter  13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 


Terug naar Alles4sport home pagina – Klik hier